Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ van zaakvoerster Bouwen Joanna biedt haar klanten de mogelijkheid aan om producten online aan te kopen en te bestellen.

Er is sprake van een geldige overeenkomst als mandenmakerij ‘De Ratelaar’ een bevestiging van bestelling ontvangen heeft via de website. Een aankoop is niet geldig als de bestelbon onjuist of onvolledig is ingevuld, wanneer vorige bestellingen van de klant nog niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden.

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

Verkoopsvoorwaarden

 • Al het vlechtwerk dat wordt aangeboden is volledig te goeder trouw omschreven. Onze producten zijn handwerk, dus kunnen qua kleur, vorm, maat kan het licht afwijken. Het vlechtwerk wordt met heel veel zorg en toewijding gemaakt. Elk item is handgemaakt en uniek, met eigen geteelde natuurmaterialen. Dit verklaart de mogelijke afwijkingen. Het gaat dus niet om productiefouten.
 • Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@deratelaar.be of 0492161024.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door mandenmakerij ‘De Ratelaar’. Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Bij de online verkoop

 • Duidt de klant het gewenste product aan.
 • Maakt de klant een keuze tussen afhalen en verzenden.
 • De klant vult het volledige contactformulier in.
 • De klant maakt een keuze uit de verschillende betaalmogelijkheden.
 • De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
  De klant gaat over tot betaling.
 • Na betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Bij aankoop heeft de klant keuze tussen afhalen en verzenden. Bij verzending worden deze kosten apart aangerekend en vermeldt bij aankoop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Betalen

De klant kan betalen met Bancontact, iDeal of SEPA overschrijving. Verzending volgt pas na het ontvangen van de betaling. Online betalingen worden afgehandeld door de Payment Service Provider Mollie. Hun privacyverklaring inzake betalingsgegevens kan de klant hier inkijken.

Sancties voor niet-betaling

Bij betaling van facturen geldt de aangegeven betalingstermijn.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover mandenmakerij ‘De Ratelaar’ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt mandenmakerij ‘De Ratelaar’ zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Verzenden

 • Mandenmakerij ‘De ratelaar’ verzendt bestellingen die geplaatsd en betaald werden binnen de 5 werkdagen. Bij bestellingen met een levertermijn geldt binnen de 5 werkdagen na de afwerking.
 • Voor bestellingen geldt een levertermijn van 6 weken. Hiervoor neemt mandenmakerij ‘De Ratelaar’ steeds contact op met de klant.
 • Leveringen gebeuren aan het door de klant opgegeven adres.
  Standaard gaan de leveringen door met Bpost en postNL.
 • Levertemijn in België bedraagt 1 tot 2 dagen, voor Nederland 3 tot 5 dagen.
 • Leveren kan in alle landen van de EU. Voor landen buiten Nederland en België neemt de klant contact op met mandenmakerij ‘De Ratelaar’ via info@deratelaar.be.
 • Verzendingen gebeuren met garantie om zo schade en verlies in te dekken.
 • Verzendkosten worden getoond bij het online bestellen.
 • Wanneer de bestelling vertrekt ontvangt de klant een mail met tracingcode.
  Bij bestellingen wordt een termijn met de klant afgesproken. Maatwerk kan enkel met ophaling.
 • Conform de Wet op de Handelspraktijken valt ‘verlies’ of ‘beschadiging’ ten laste van de verkoper.

Bij verlies of beschadiging van de verzending

 • Bij verlies moet de klant mandenmakerij ‘De Ratelaar’ op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn (15 kalenderdagen) nadat de klant een bevestiging van verzenden via mail ontving.
 • Bij schade moet de klant mandenmakerij ‘De ratelaar’ onmiddellijk op de hoogte brengen na ontvangst. De schade dient gedocumenteerd te worden met enkel foto’s, een globale foto van het product, een gedetailleerde foto van de schade en een foto van de verpakking bij ontvangst. Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ zal de schade beoordelen en de garantie procedure opstarten met Bpost. Nadat de hele procedure doorlopen is en Bpost de schade vergoed heeft, zal mandenmakerij ‘De Ratelaar’ de klant vergoeden, hetzij door het product te vervangen, hetzij door terugbetaling.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mandenmakerij ‘De Ratelaar’, nadat de gebreken zijn geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot mandenmakerij ‘De Ratelaar’ zelf. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn/haar klacht aan te melden via het Europees ODR platform. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.De klant kan zijn/haar melding van schade of niet ontvangst sturen naar info@deratelaar.be met vermelding van het nummer van de bestelling (ordernummer). Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ kan de klacht weigeren wanneer de termijn niet gerespecteerd wordt.

Herroepingsrecht

 • Volgens de Belgisch wet op handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, kunnen bestelde producten teruggestuurd worden als de klant afziet van de verkoop en dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • De klant moet mandenmakerij ‘ De Ratelaar’ verwittigen via mail als hij een product wenst terug te sturen.
 • Het product moet voldoende gefrankeerd teruggestuurd worden naar Joanna Bouwen, Mosselgoren 1, 2440 Geel, België.
 • De kosten en het risico van het terugsturen zijn geheel ten laste van de klant.
  Bij terugsturen moet de klant het Europeese modelformulier voor terugroeping ingevuld meesturen met de zending. Zie bijlage 1.
 • De klant wordt volledig vergoed indien het product ongeschonden toekomt bij mandenmakerij ‘De Ratelaar’. Wanneer er schade is, het product gebruikssporen vertoont, de zending onvoldoende gefrankeerd is zal er niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald worden.
 • Volgens specificaties vervaardigde of gepersonaliseerde producten vallen niet onder het terugroeprecht. Wanneer het vlechtwerk specifiek voor een klant gemaakt wordt en dus specifiek voldoet aan de wensen van de klant, kan deze aankoop niet herroepen worden.

Privacy

De verantwoordelijkheid voor de verwerking, Bouwen Joanna, aanvoerster van Mandenmakerij ‘ De Ratelaar’, respecteert de Algemene Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van de aankoop van de klant.
 • Het verwerken van de verzending aan de klant.
 • Het opnemen van mailadres in het klantenbestand van mandenmakerij ‘De Ratelaar’ voor het verzenden van de nieuwsbrief.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Bouwen Joanna, Mosselgoren 1, 244 Geel of info@detatelaar.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Copyright

Alle teksten, foto’s, filmmateriaal, logo’s, presentaties en andere onderdelen van de site zijn eigendomsrecht van Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ en haar leveranciers. Op al deze onderdelen is copyright van toepassing. Verspreiding en bewerking voor openbare en commerciële doeleinden is dus niet toegelaten.

Aantasting geldigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Toepasselijk recht – Geschillen

Alvorens het tot een rechtszaak moet komen wil Mandenmakerij ‘De Ratelaar’ alle mogelijkheden onderzoeken om tot een middellijke schikking te komen.

Indien er geen overeenkomst mogelijk blijkt is Het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).